Shrnutí ekologické likvidace

Počátkem roku 2015 budou všechny autovrakoviště povinny plnit daný procentuální stupeň zpracování autovraků. Stupněm zpracování bude splnění požadavků plynoucích ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES, která ukládá minimální přípustnou míru recyklace autovraků na 95 % jeho hmotnosti. Protože stávající metody a postupy nejsou pro budoucí požadavky postačující, bude nutné zvýšit efektivitu zpracování autovraků. Situace v České republice je o to komplikovanější, že na trhu existuje velké množství malých zpracovatelů autovraků spolu s kovošroty a sběrnými dvory, které ekologickou likvidaci autovraku provádějí také. Obecně lze říci, že plnění standardů zpracování autovraků bude po roce 2015 jen velmi těžko dosažitelné. Způsobů, jak dosáhnout požadovaného stupně zpracování, není mnoho. Obecně neexistuje mnoho variant řešení, jak dosáhnout požadovaného stupně recyklace autovraků. Problémem je, jak donutit podnikatelské subjekty, aby vynakládaly své prostředky na dodatečné zpracovávání materiálů z ekologicky likvidovaných vozidel. Svým způsobem může velmi významně zasáhnout stát, který bude požadovat určitý stupeň zpracování autovraků. Nástroje, které se státu a veřejné správě nabízí, můžeme dělit do dvou skupin a to:

  1. Administrativní nástroje
  2. Ekonomické nástroje

Obecně administrativními nástroji jsou například různé kvóty, zákazy a povolení v oblasti ekologické likvidace autovraků. Primárním problémem je při ekologické likvidace množství odpadů, které končí na skládkách. Toto množství bude nutné po roce 2015 významně redukovat. Administrativním nástrojem v oblasti likvidace autovraků může například být zákaz skládkování odpadů, či povolené kvóty na skládkování.

Obecně ekonomickými nástroji mohou být různé formy daní či subvencí. Jednalo by se zejména o nástroje opět aplikované na vzniklý odpad z autovraků.

Celkově je ale velice důležité, promyslet, jaký nástroj může stát přijmout. V procesu ekologické likvidace autovraků platí tržní mechanismy. Proto může nevhodná kombinace nástrojů být spíše kontraproduktivní.

Bohužel při prosazování kvót daných evropskou směrnicí bude nutné zvolit státní nástroje, spoléhat se na tržní mechanizmy nelze.

Původní článek na Forum Ekologické likvidace