Podrobnosti k likvidaci vozidla

Co je považováno za autovrak?

Autovrakem se stává Vaše vozidlo ve chvíli, kdy se stane odpadem, tj. věcí, které se chcete zbavit. Dle zákona o odpadech je autovrak zařazen do kategorie nebezpečných odpadů pod katalogovým číslem 16 01 04 – autovraky s provozními náplněmi a pod katalogovým číslem 16 01 06 – autovraky bez provozních kapalin.

Likvidujeme tyto typy autovraků:

 • vysloužilá vozidla
 • nepojízdná vozidla
 • havarovaná vozidla
 • osobní vozidla
 • dodávková vozidla
 • nákladní vozidla
 • autobusy
 • motocykly
 • přívěsné vozíky

Povinností majitele vozidla je před žádostí o vyřazení vozidla z registru odevzdat autovrak oprávněné osobě (dle zákona o odpadech a jeho prováděcí vyhlášky, která je oprávněným provozovatelem zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků, a tím i oprávněnou osobou k vydávání dokladu o jeho převzetí (likvidaci).

Síť sdružení Autovraky Jih sestává se z mnoha společností, které jsou držiteli oprávnění k převzetí autovraků dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů.

Majitel vozidla (popř. jeho zástupce s plnou mocí, která nemusí být notářsky ověřena), který k nám dosloužilé vozidlo přiveze, musí předložit velký technický průkaz a občanský průkaz. Podle údajů v technickém průkazu je provedena kontrola shody identifikačního čísla vozu (tzv. VIN kód). Shodují-li se tyto čísla a je-li vozidlo kompletní, vystavíme Vám bezplatně Protokol o převzetí vozidla k ekologické likvidaci („Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků“). V případě, že autovrak postrádá některé části, uvádí se jeho chybějící části přímo do tohoto „Potvrzení“. Tento protokol společně s velkým technickým průkazem, malým technickým průkazem (osvědčení o registraci vozidla) a registračními značkami (pokud již nejsou v depozitu) je určen jako doklad nutný k trvalému vyřazení auta z registru vozidel na odboru dopravy příslušného městského úřadu (pracovník úřadu provede zápis o trvalém vyřazení do velkého technického průkazu).

Doklady nutné k předložení při předání autovraku k likvidaci:

Fyzická osoba:

 1. občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný platný doklad totožnosti
 2. plnou moc (nemusí být notářsky ověřena) vystavenou vlastníkem (provozovatelem) autovraku v případě, že má dojít k převzetí od osoby, která není vlastníkem (provozovatelem)
 3. rozhodnutí v dědickém řízení, pokud došlo k úmrtí vlastníka nebo provozovatele vozidla
 4. originál velkého technického průkazu vozidla

Právnická osoba:

 1. statutární orgán s předložením aktuálního výpisu z obchodního rejstříku
 2. plnou moc v případě převzetí od osoby, kdy předávající není statutárním orgánem právnické osoby s předložením aktuálního výpisu z obchodního rejstříku
 3. originál technického průkazu vozidla

Neúčtujeme žádné poplatky za nakládku, vykládku, vystavení „Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků“.

Kompletnost vozidla

Smyslem pojmu kompletní vozidlo je odevzdání všech NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ k náležitému zpracování. Ekologická likvidace autovraků se týká jak ostatních odpadů, tak zejména nebezpečných odpadů. Nutnost odevzdání kompletního autovraku pomáhá k efektivnímu stahování nebezpečných odpadů (oleje, olejové díly, akumulátory, atd.) z životního prostředí.

Za kompletní vozidlo považujeme takové, které je úplné bez jakýchkoliv chybějících částí nebo takové, kterému chybí:

 • části karoserie (dveře, kapota, blatníky, nárazníky, atd.)
 • pneumatiky včetně ráfků
 • interiér a jeho části
 • sedadla

Nekompletním vozidlem předaným k ekologické likvidaci se rozumí vozidlo, u kterého chybí jedna nebo více následujících součástí:

 • motor a jeho součásti
 • převodovka a její součásti
 • náprava nebo nápravy a její součásti
 • dodání pouze skeletu karoserie

 

Zpět na Autovraky Jih