Legislativa ekologické likvidace

Budoucí legislativa vychází z požadavků směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES, která byla implementována do české legislativy zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.Tyto dva dokumenty jsou základními a stěžejními dokumenty ekologické likvidace vozidel.

Ve zmíněné směrnici Evropské Unie je na autorizované zpracovatelské zařízení oprávněné vykupovat a zpracovávat vozidla s ukončenou životností kladen nárok, aby nejpozději dne 1. ledna 2015 byla tato zařízení schopna vozidla s ukončenou životností opětovně použít a využít nejméně z    95 % průměrné hmotnosti všech vybraných vozidel za kalendářní rok. Zároveň by do 1. ledna 2015 měla být pro autorizovaná zpracovatelská zařízení oprávněná vykupovat a zpracovávat vozidla hmotnosti všech vybraných vozidel převzatých za kalendářní rok.

 

Dále je možné se snažit zpracovávat odpady vzniklé zpracováním a výkupem autovraků v souladu s nařízení Rady Evropské Unie č. 333/2011, kterým se stanovily kritéria vymezující, kdy určité typy kovového šrotu přestávají být odpadem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES. Toto nařízení stanovuje kritéria vymezující, kdy železný, ocelový a hliníkový šrot, včetně šrotu ze slitin hliníku, přestává být odpadem. Tento proces bude zahrnovat řadu dokumentovaných postupů a vyžadovat přísné kontroly kvality kovového šrotu. Toto nařízení nepřímo ukládá výrobci povinnost zavést a řídit se systémem environmentálního managementu kvality, proto bude v rámci projektu LOC zaveden systém environmentálního řízení EMAS.

Dalšími stěžejní dokumenty jsou všechny zákony, předpisy a vyhlášky týkající se odpadového hospodářství a nakládání s odpady:

 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a rušící některé směrnice,
 • Směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů,
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES o spalování odpadů,
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů,
 • Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
 • Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), v platném znění,
 • Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, v platném znění,
 • Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech s nakládání s odpady, v platném znění,
 • Vyhláška MŽP č. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenyly,
 • Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 376/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem,  monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB), v platném znění,
 • Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění,
 • Dále se jedná o legislativní požadavky zahrnující veškeré předpisy v platném znění z oblasti:

– ochrana ovzduší,

– ochrana vod,

– chemické látky a přípravky,

– všeobecné (životní prostředí – ostatní, odpadové hospodářství – ostatní).

Aktualizace právních a jiných požadavků, jejich platnost a změny budou průběžně sledovány na patřičných internetových portálech. Dalšími zdroji pro doplňování právního registru jsou:

– informace od poradce v oblasti EMAS,

– informace od externího právníka, daňového poradce,

– informace z oborových sdružení,

– Věstník MŽP ČR,

– Zpravodaj MŽP ČR,

– technické normy, které jsou citovány v zákoně,

– rozhodnutí orgánů státní správy atd.

Článek vytvořen na Ekologická likvidace – Forum