Rychlý kontakt:
Bonus až 1,5 Kč/kg
Odvoz aut zdarma!

Archive for the ‘Autovraky Jih’ Category

Audi A7 – 2011

Vozidlo

Rok výroby

Motor

Doplňující informace

Audi A7

2011

 3,0 TDi

Volat 724 204 959 p.Kovač prodám veškeré díly audi A7 3.0 TDi, najeto 19km jasný původ doložím,mám i jiné díly na koncernové vozy audi A4,A5,A6,A7,A8,vw passat,CC, touran,touareg,škoda octavia RS,superb,roomster,plechařina,světla,sedačky,palubní desky,kola,motory benzín i diesel,převodovky,závěsná zařízení,skla,výfuky,nádrže,čela,chladiče atd. adaptivní tempomat, kamery, Xenony, webasta…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodej náhradních dílů z tohoto vozu……

Zpět na stránku – Náhradní díly

Zpět na výběr Audi stránku – Audi

Zpět na hlavní stránku – Autovraky

 

 

Náhradní díly z havarovaných vozů – autovrakoviště

Kompletní nabídka je v nabídce prodejce na sauto.cz.

Kia Sorento 2.5crdi 2006 pouze díly

Nabídka je i s fotogalerií na SAUTO.

Kompletní nabídka je v nabídce prodejce.

První příspěvek

Primárním cílem je efektivní stahování nebezpečných odpadů z životního prostředí. Druhotným cílem je dosáhnout požadovaného stupně recyklace materiálů z vozidel s ukončenou životností. Proces ekologické likvidace začíná už při výrobě nových vozidel. Evropská unie si přeje omezit vznik odpadů pocházejících z vozidel a posílit opětné využití, recyklaci a další formy zhodnocení vozidel s ukončenou životností a jejich součástí. Ve snaze dosáhnout těchto dvou cílů stanovuje nové požadavky pro evropské výrobce vozidel, aby navrhovali vozidla, která se snadno recyklují. Stupněm zpracování bude splnění požadavků plynoucích ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES, která ukládá minimální přípustnou míru recyklace autovraků na 95 % jeho hmotnosti.

 

Příspěvek přejat z wikipedie

Budoucí legislativa vychází z požadavků směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES, která byla implementována do české legislativy zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.Tyto dva dokumenty jsou základními a stěžejními dokumenty ekologické likvidace vozidel.

Ve zmíněné směrnici Evropské Unie je na autorizované zpracovatelské zařízení oprávněné vykupovat a zpracovávat vozidla s ukončenou životností kladen nárok, aby nejpozději dne 1. ledna 2015 byla tato zařízení schopna vozidla s ukončenou životností opětovně použít a využít nejméně z    95 % průměrné hmotnosti všech vybraných vozidel za kalendářní rok. Zároveň by do 1. ledna 2015 měla být pro autorizovaná zpracovatelská zařízení oprávněná vykupovat a zpracovávat vozidla hmotnosti všech vybraných vozidel převzatých za kalendářní rok.

 

Dále je možné se snažit zpracovávat odpady vzniklé zpracováním a výkupem autovraků v souladu s nařízení Rady Evropské Unie č. 333/2011, kterým se stanovily kritéria vymezující, kdy určité typy kovového šrotu přestávají být odpadem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES. Toto nařízení stanovuje kritéria vymezující, kdy železný, ocelový a hliníkový šrot, včetně šrotu ze slitin hliníku, přestává být odpadem. Tento proces bude zahrnovat řadu dokumentovaných postupů a vyžadovat přísné kontroly kvality kovového šrotu. Toto nařízení nepřímo ukládá výrobci povinnost zavést a řídit se systémem environmentálního managementu kvality, proto bude v rámci projektu LOC zaveden systém environmentálního řízení EMAS.

Dalšími stěžejní dokumenty jsou všechny zákony, předpisy a vyhlášky týkající se odpadového hospodářství a nakládání s odpady:

 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a rušící některé směrnice,
 • Směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů,
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES o spalování odpadů,
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů,
 • Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
 • Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), v platném znění,
 • Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, v platném znění,
 • Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech s nakládání s odpady, v platném znění,
 • Vyhláška MŽP č. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenyly,
 • Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 376/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem,  monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB), v platném znění,
 • Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění,
 • Dále se jedná o legislativní požadavky zahrnující veškeré předpisy v platném znění z oblasti:

– ochrana ovzduší,

– ochrana vod,

– chemické látky a přípravky,

– všeobecné (životní prostředí – ostatní, odpadové hospodářství – ostatní).

Aktualizace právních a jiných požadavků, jejich platnost a změny budou průběžně sledovány na patřičných internetových portálech. Dalšími zdroji pro doplňování právního registru jsou:

– informace od poradce v oblasti EMAS,

– informace od externího právníka, daňového poradce,

– informace z oborových sdružení,

– Věstník MŽP ČR,

– Zpravodaj MŽP ČR,

– technické normy, které jsou citovány v zákoně,

– rozhodnutí orgánů státní správy atd.

Článek vytvořen na Ekologická likvidace – Forum

Počátkem roku 2015 budou všechny autovrakoviště povinny plnit daný procentuální stupeň zpracování autovraků. Stupněm zpracování bude splnění požadavků plynoucích ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES, která ukládá minimální přípustnou míru recyklace autovraků na 95 % jeho hmotnosti. Protože stávající metody a postupy nejsou pro budoucí požadavky postačující, bude nutné zvýšit efektivitu zpracování autovraků. Situace v České republice je o to komplikovanější, že na trhu existuje velké množství malých zpracovatelů autovraků spolu s kovošroty a sběrnými dvory, které ekologickou likvidaci autovraku provádějí také. Obecně lze říci, že plnění standardů zpracování autovraků bude po roce 2015 jen velmi těžko dosažitelné. Způsobů, jak dosáhnout požadovaného stupně zpracování, není mnoho. Obecně neexistuje mnoho variant řešení, jak dosáhnout požadovaného stupně recyklace autovraků. Problémem je, jak donutit podnikatelské subjekty, aby vynakládaly své prostředky na dodatečné zpracovávání materiálů z ekologicky likvidovaných vozidel. Svým způsobem může velmi významně zasáhnout stát, který bude požadovat určitý stupeň zpracování autovraků. Nástroje, které se státu a veřejné správě nabízí, můžeme dělit do dvou skupin a to:

 1. Administrativní nástroje
 2. Ekonomické nástroje

Obecně administrativními nástroji jsou například různé kvóty, zákazy a povolení v oblasti ekologické likvidace autovraků. Primárním problémem je při ekologické likvidace množství odpadů, které končí na skládkách. Toto množství bude nutné po roce 2015 významně redukovat. Administrativním nástrojem v oblasti likvidace autovraků může například být zákaz skládkování odpadů, či povolené kvóty na skládkování.

Obecně ekonomickými nástroji mohou být různé formy daní či subvencí. Jednalo by se zejména o nástroje opět aplikované na vzniklý odpad z autovraků.

Celkově je ale velice důležité, promyslet, jaký nástroj může stát přijmout. V procesu ekologické likvidace autovraků platí tržní mechanismy. Proto může nevhodná kombinace nástrojů být spíše kontraproduktivní.

Bohužel při prosazování kvót daných evropskou směrnicí bude nutné zvolit státní nástroje, spoléhat se na tržní mechanizmy nelze.

Původní článek na Forum Ekologické likvidace